Sports.Tech, de sportcluster van sport & technologie

In Vlaams-Brabant zijn er veel partijen die baanbrekend werk leveren in sport en technologie. In de praktijk blijkt dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars projecten, op een eiland werken en zo een hoop opportuniteiten mislopen. Sports.Tech is een netwerkplatform dat de muren tussen bedrijven, sportclubs, onderzoeksinstellingen en het beleid sloopt. We slaan de brug tussen sport en technologie en faciliteren de samenwerking tussen alle actoren om sneller, meer en betere innovatieve producten en diensten uit te werken. Door te zorgen voor een betere kruisbestuiving optimaliseren we het potentieel en innovatievermogen die de prestaties van onze sporters naar een hoger niveau tillen.
Cluster(s): health

In de regio Vlaams-Brabant is heel wat kennis en ervaring aanwezig wat betreft ‘sport en technologie’. Enerzijds zijn er tal van onderzoeksgroepen aan de KU Leuven en Vrij Universiteit Brussel die baanbrekend en innovatief werk verrichten in dit domein. Anderzijds zijn er bedrijven in de ruime regio die inzetten op vernieuwende technologieën voor sportprestatie, sportuitrusting, sportinfrastructuur,...

Dit project heeft als doel om sport, kennis, bedrijfsleven en beleid te verenigen in een sportcluster met een sterke focus op topsport & technologie.

Sports.Tech tracht met haar activiteiten twee verschillende doelgroepen te bereiken.

Een eerste doelgroep bestaat uit de aanbieders van sportgerelateerde technologieën, diensten, producten en toepassingen. Het gaat hierbij om onderzoeksgroepen en bedrijven die actief zijn in het ontwikkelen van nieuwe technologieën en toepassingen voor de sportsector. Het toenemende belang van technologische innovaties en wetenschappelijk inzicht in sport en de hieruit voortvloeiende innovatiecomplexiteit, maakt het noodzakelijk om de krachten te bundelen. Op deze wijze  kunnen we voldoende kritische massa opbouwen om (inter-)nationaal competitief te blijven. Samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de verschillende schakels van de waardeketen is een must.

Een tweede doelgroep die Sports.Tech wil bereiken zijn de eindgebruikers van nieuwe sporttechnologieën. Deze doelgroep bestaat allereerst uit topsportclubs en topsporters die nieuwe technologische ontwikkelingen aanwenden om hun prestaties te verbeteren. Een andere doelgroep zijn innovatieve bedrijven die wensen tegemoet te komen aan de vraag van de topsporter.

Topsport stelt zeer hoge eisen: nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten zijn nodig om prestaties te blijven verbeteren. Hier is een belangrijke rol voor Sports.Tech weggelegd in innovatiestimulering en –ondersteuning.

Door het opzetten van een sportcluster komen we optimaal tegemoet aan de noden van de voornoemde doelgroepen: het innovatievermogen van de aanbieders wordt vergroot en kenniscreatie, -valoristie wordt bevorderd.

Tot slot treedt Sports.Tech de eindgebruikers tegemoet als één groep en wordt Vlaams-Brabant, als eerste Vlaamse provincie, als expertisecentrum voor sport & technologie op de kaart gezet;

 

Projectkost: 59.589 euro, subsidiebedrag: 119.202 euro

Partners: KU Leuven R&D en groeiend aantal leden van het cluster

Meer info over de ondersteuning door kennisregio Vlaams-Brabant

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}