FSH Industrial: coöperatie voor industriële ambachten

FSH Industrial is een coöperatie van kleine maakbedrijven.
Cluster(s): creativity, food, health, logistics

Sleutel A: Marktorientatie

Voor FSH Industrial bedrijven wordt een gezamenlijke aanpak op gebied van verkoop en marketing uitgewerkt zodat ze vanuit een sterke en professionele positie de markt kunnen benaderen als geheel. Deze uitwerking heeft zowel betrekking op mensen, processen en tools. Vanuit deze globale aanpak kunnen FSH Industrial  bedrijven zich profileren naar een groter geografische gebied. Door deze aanpak krijgen ze de kans deel te nemen in het “global supply” gebeuren. Hun niches en kennis kunnen internationaal gevaloriseerd worden.

Door samenwerking en synergie worden nieuwe geïntegreerde projecten beoogd. Deze geïntegreerde complexe projecten worden virtueel in een samenwerkingsmodel  gecoördineerd met gemeenschappelijke ICT-tools. OEM’s geraken zo geïnteresseerd in het potentiele van de FSH INDUSTRIAL bedrijven. FSH INDUSTRIAL dient een troef te worden voor andere partijen om internationale bedrijven naar de regio te halen.

Het Feed Food Health initiatief richt zich specifiek naar R&D bedrijven. Maar deze bedrijven hebben nood aan een onderlaag FSH INDUSTRIAL bedrijven voor zowel laboapparatuur, productie installaties op laboschaal, installaties voor upscaling …  In de industrialisatiefase kunnen de FSH INDUSTRIAL bedrijven dan weer optreden als toeleveranciers voor OEM bedrijven.

De positionering is niet-concurrentieel ten opzichte van actuele machinebouwers die geïntegreerde producten aanbieden. Vanuit de kenmerken van FSH INDUSTRIAL bedrijven kan hierin een duidelijk onderscheid gemaakt worden (“ambachtskennis”, structuur, schaal van de bedrijven, …). We positioneren ons met FSH INDUSTRIAL helemaal onderaan de supply-chain ladder. Bedrijven die hoger in de waarde keten opereren kunnen als coördinator optreden voor complexe projecten waaraan FSH INDUSTRIAL bedrijven hun toeleveringen kunnen doen.

Een specifieke positie wensen we in te nemen naar kenniscentra wat betreft prototypebouw. Het is namelijk zo dat kenniscentra en academische spin-offs veelal geconfronteerd worden met de bouw van prototypes, labomachines … Vanuit  FSH INDUSTRIAL beogen we hier een positieve synergie.

Sleutel B: Kennis als basis voor innovatie

Een sterke coöperatie gaat versnippering van kennis en vaardigheden tegen. Deze sleutel betreft alle activiteiten van FSH INDUSTRIAL die gerelateerd zijn aan de ruime beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel en kennisuitwisseling tussen alle niveaus en actoren. Om het innovatievermogen in de regio te behouden en de internationale competitiviteit te waarborgen, is niet alleen kennis maar vooral know how voor technologische maakbedrijven van groot belang.

De interactie tussen high-tech (kennisinstellingen – R&D gerichte bedrijven) en basis-tech (Maketech-bedrijven) bewerkstelligen
Een betere kennis van elkaars kunnen en ondersteuning binnen het FSH INDUSTRIAL ecosysteem bewerkstelligen .
Een betere downstream kennisdeling en absorptie van nieuwe technologie vanuit kenniscentra naar de FSH INDUSTRIAL bedrijven
Een benutting van de specifieke ambachtelijke kennis vanuit de FSH INDUSTRIAL bedrijven naar de kenniscentra toe. FSH INDUSTRIAL is namelijk van mening dat de schat aan kennis die aanwezig is bij de ambachtelijke bedrijven gecombineerd met deze aanwezig bij kenniscentra nieuw opportuniteiten kan opleveren. 
De drie voorgaande interacties leiden op hun beurt naar nieuwe projecten, innovaties en industriële of academische spin-offs.
FSH INDUSTRIAL valoriseert de aanwezige kennis en passie naar zowel de leeromgeving als naar de arbeidsmarkt. Naar onderwijs toe zal een netwerk makkelijker open staan voor stages dan een individueel bedrijf. Naar de arbeidsmarkt toe consolideert FSH INDUSTRIAL de vraag van de FSH INDUSTRIAL bedrijven en zet acties op zodat de behoefte afgedekt worden. De actoren worden op pragmatische wijze samengebracht en FSH INDUSTRIAL zorgt voor afstemming. Hier dienen zich nieuwe samenwerkingsmogelijkheden aan tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.

Sleutel C: De kracht van een coöperatie

Naast een gezamenlijke verkoop wordt eveneens gedacht aan een gezamenlijke aankoop, logistiek tot zelfs locatie!  Het fysiek clusteren van een aantal van deze bedrijven in eenzelfde gebouw met aangepaste dienstverlening leidt tot menig voordeel op gebied van logistiek, delen van machines, samenwerking  aan projecten …en werkt de vestigingsproblematiek weg.

De definitie en uitwerking van gezamenlijke diensten vormt een doelstelling van dit project. De wenselijkheid van een centrale locatie zal onderzocht worden. Indien positief wordt de haalbaarheid van een fysieke Smart Hub volledig uitgewerkt. De realisatie ervan binnen de uitvoeringstermijn van het project is echter geen doel. Deze locatie dient een uitstraling van eigen kunnen en duurzaamheid te zijn.

FSH INDUSTRIAL zal er zich bijzonder toe lenen dat een aantal overheidsinitiatieven, partner-initiatieven … toegepast, afgetoetst, … worden bij de FSHI bedrijven. De impact ervan zal geëvalueerd worden en hieruit volgen aanbevelingen in geval van vastgestelde problemen.

    Een initiatief van:
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • {title}